Användarvillkor för kulturaktör/användare

Användarvillkor
Dessa användarvillkor gäller dig som har ett konto (nedan kallad kulturaktör/användare) på webbplatsen.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att göra kulturaktiviteter för barn och unga mellan 3-19 år bosatta i Örebro län lättillgängliga och bokningsbara på webben.

Det lösenord som skickats ut tillsammans med användarkontot kan du själv ändra i kontots användarinställningar.

Din e-postadress är kopplad till webbplatsens automatiska funktion för bokningsförfrågan, där du som användare får ett e-postmeddelande från den bokare som skickat bokningsförfrågan. Information som skickas via vår sajt är krypterad enligt https.

Som inloggad på ditt användarkonto kan du lägga in och ändra information om ditt kulturutbud, inklusive kontaktuppgifter och länkar. I samband med att du får konto- och inloggningsuppgifter får du också information om vilket/vilka kulturutbud du kan publicera. När du lagt in information på undersida/sidor granskas innehållet av Region Örebro län innan publicering.

Det är inte tillåtet att publicera innehåll som bryter mot lagen, uppmuntrar till brott, hets mot folkgrupp, har sexuellt eller pornografiskt innehåll eller på annat sätt är olämpligt. Region Örebro län förbehåller sig rätten att redigera innehåll som uppenbart bryter mot syftet med webbplatsen eller som på ett annat sätt bryter mot dessa användarvillkor. Region Örebro län kan också efter dialog med användaren ändra eller ta bort innehåll.

Information om personuppgiftsbehandling
Region Örebro län är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. All behandling sker enligt GDPR och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.

Det är frivilligt att ingå avtal om medverkan på webbplatsen. För att ingå avtal är det nödvändigt att Region Örebro län registrerar dina personuppgifter.

Om du inte längre vill eller kan medverka på webbplatsen kontaktar du Region Örebro län på kulturkraft@regionorebrolan.se

Som användare av KulturKrafts webbplats kommer dina personuppgifter att lagras och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn och e-postadress.

Ändamålet med att behandla dina personuppgifter är att lägga upp ett användarkonto på webbplatsen samt skicka användarinformation till dig. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål eftersom Region Örebro län följer upp och utvärderar webbplatsen och modellen KulturKraft.

Region Örebro län har rätt att ge webbutvecklare som Region Örebro län har avtal med tillgång till innehållet på webbplatsen i sin helhet i syfte att underhålla och utveckla webbplatsen och dess funktionalitet. Personuppgifter används inte för andra syften än de som här angetts.

Vår webbplats använder inte cookies.

Lagringstiden
Dina personuppgifter lagras hos Region Örebro län i 24 månader för att kunna utföra vår ändamålsberättigade verksamhet. Det kan exempelvis handla om informationsutskick, att använda uppgifter du lämnat för statistiska ändamål eller i forskningssyfte.
Överföring av uppgifter till tredje land
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land.

Dina rättigheter
Du har enligt GDPR vissa rättigheter i egenskap av den registrerade. Du har bland annat rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter rättas eller raderas, att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. Du kan gärna kontakta oss för att få veta om vi kan tillgodose din begäran.

Har du frågor om den aktuella behandlingen kontakta oss på:

e-post: kulturkraft@regionorebrolan.se, Tfn (växel): 019- 602 70 00
Region Örebro län, Box 1613, 701 16 Örebro

Vill du veta mer om hur Region Örebro län behandlar dina personuppgifter, kontakta Dataskyddsombudet: dso@regionorebrolan.se, eller 019-602 73 10.

Om du inte är nöjd med Region Örebro läns hantering, kan du vända dig med klagomål till Datainspektionen, datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00. Du kan läsa mer om datainspektionens arbete på www.datainspektionen.se