Användarvillkor för dig som samordnare

Användarvillkor för samordnare
Dessa användarvillkor gäller dig som har ett konto (nedan kallad samordnare) på webbplatsen.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att göra kulturaktiviteter för barn och unga mellan 3-19 år bosatta i Örebro län lättillgängliga och bokningsbara på webben.

Det lösenord som skickats ut tillsammans med användarkontot kan du själv ändra i kontots användarinställningar.

Din e-postadress är kopplad till webbplatsens automatiska funktion för bokningsförfrågan, där kulturaktören får ett e-postmeddelande från dig som bokare vid bokningsförfrågan. Information som skickas via vår sajt är krypterad enligt https.

Som inloggad på ditt användarkonto kan du, förutom att hantera dina personuppgifter och beställa kulturaktiviteter även se vilka enskilda beställare som har konto i din kommun samt se vilka bokningsförfrågningar och bokningar som gjorts inom din kommun. Du kan hantera alla bokningsförfrågningar och lägga till bokningar som görs i din kommun (även bokningar utanför KulturKrafts bokningsfunktion kan läggas till manuellt) samt exportera en excel-fil med dessa uppgifter.

Information om personuppgiftsbehandling
Region Örebro län är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. All behandling sker enligt GDPR och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.

Region Örebro län samlar in dina personuppgifter (namn och e-postadress) utifrån din roll som samordnare i din kommun. Det är utifrån rollen som samordnare som Region Örebro län skickar användarinformation till dig.

Om ditt uppdrag som samordnare upphör kontaktar du Region Örebro län på kulturkraft@regionorebrolan.se
Som användare av KulturKrafts webbplats kommer dina personuppgifter att lagras och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn och e-postadress.

Ändamålet med att behandla dina personuppgifter är att lägga upp ett användarkonto på webbplatsen samt skicka användarinformation till dig. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål eftersom Region Örebro län följer upp och utvärderar webbplatsen och modellen KulturKraft.

Region Örebro län har rätt att ge webbutvecklare som Region Örebro län har avtal med tillgång till innehållet på webbplatsen i sin helhet i syfte att underhålla och utveckla webbplatsen och dess funktionalitet. Personuppgifter används inte för andra syften än de som här angetts.

Vår webbplats använder inte cookies.

Lagringstiden
Dina personuppgifter lagras hos Region Örebro län så länge det är relevant för att kunna utföra vår ändamålsberättigade verksamhet. Det kan exempelvis handla om informationsutskick, att använda uppgifter du lämnat för statistiska ändamål eller i forskningssyfte.

Du behöver logga in på ditt konto senast den 31 mars. Om kontot därefter är inaktivt i 3 månader raderas det den 30 juni. Ett konto kan övertas av annan med samma roll vid byte av arbetsuppgifter. Kontakta KulturKraft.

Dina rättigheter
Du har enligt GDPR vissa rättigheter i egenskap av den registrerade. Du har bland annat rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter rättas eller raderas, att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. Du kan gärna kontakta oss för att få veta om vi kan tillgodose din begäran.

Har du frågor om den aktuella behandlingen kontakta oss på:

e-post: kulturkraft@regionorebrolan.se, Tfn (växel): 019- 602 70 00
Region Örebro län, Box 1613, 701 16 Örebro

Vill du veta mer om hur Region Örebro län behandlar dina personuppgifter, kontakta Dataskyddsombudet: dso@regionorebrolan.se, eller 019-602 73 10.

Om du inte är nöjd med Region Örebro läns hantering, kan du vända dig med klagomål till Datainspektionen, datainspektionen@datainspektionen.seeller 08-657 61 00. Du kan läsa mer om datainspektionens arbete på www.datainspektionen.se